/assets/img/slider/przepisy-bhp.jpg

Przepisy BHP

Poznaj przepisy BHP dotyczące ochrony słuchu

Obowiązki pracodawcy dotyczące ochrony słuchu pracowników reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 5 sierpnia 2005 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach związanych z narażeniem na hałas lub drgania mechaniczne (Dz. U. 2005, nr 157, poz. 1318).

Zgodnie z jego zapisami pracodawca ma obowiązek:

1. Przeprowadzania pomiaru hałasu w środowisku pracy i porównania uzyskanych wyników z wartościami progów działania oraz najwyższych dopuszczalnych natężeń (NDN). Według obowiązujących przepisów, zawartych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 2 lutego 2011, powinny być one wykonywane:

 • Co najmniej raz do roku, gdy wyniki ostatnich badań hałasu wykazały, że choć jeden z pomiarów przekroczył o 0,5 wartości NDN.
 • Co najmniej raz na dwa lata, jeśli choć jeden wynik ostatnich pomiarów przekroczył wartości NDN o 0,2.
 • Za każdym razem, gdy zajdą lub zostaną wprowadzone, mogące mieć wpływ na różnicę w poziomie lub stopieniu narażenia pracowników na hałas, zmiany w wyposażeniu technicznym, procesie technologicznym albo warunkach wykonywania pracy.
 • W terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności. Uzyskane wyniki badań powinny być przechowywane przez trzy lata od daty ostatniego wpisu.

Pomiary hałasu nie muszą być przeprowadzane, kiedy dwa ostatnie wyniki badań wykonywanych w odstępie dwóch lat wykazały, że żaden z pomiarów nie przekracza wartości NDN o 0,2. Każdorazowo pracodawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o wynikach badań swoich pracowników. Co więcej, na podstawie uzyskanych wyników musi on na bieżąco prowadzić rejestr oraz kartę badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących na danym stanowisku pracy. Jeśli zakład pracy zostanie zlikwidowany, pracodawca musi niezwłocznie przekazać rejestr i kartę właściwej dla niego jednostce (inspektorowi sanitarnemu lub Państwowej Inspekcji Sanitarnej). Są one przechowywane w okresie 40 lat od terminu, w którym został wykonany ostatni z wpisów.

2. Dokonać oceny miejsca pracy, mając na względzie narażenie pracowników na hałas, które wynika z cech miejsca pracy lub ze stosowania w konkretnych warunkach środków i procesów pracy. Szczególnie powinien przy tym uwzględnić:

 • Dostępność środków ochrony indywidualnej
 • Informacje o poziomie hałasu, dostarczone przez producenta środków pracy
 • Wiadomości uzyskane na podstawie profilaktycznych badań lekarskich kadry
 • Okres narażanie na hałas, z uwzględnieniem godzin nadliczbowych
 • Poziom oraz rodzaj i natężenie hałasu, także hałasu impulsowego
 • Skutki, które hałas może przynieść dla zdrowia i bezpieczeństwa pracowników (także tych w grupie szczególnego ryzyka)
 • Skutki wynikające z interakcji pomiędzy drganiami mechanicznymi oraz hałasem, a także hałasem i substancjami ototoksycznymi
 • Skutki wynikające z interakcji pomiędzy hałasem i sygnałami bezpieczeństwa albo hałasem i innymi dźwiękami, które pracownik powinien słyszeć, aby zminimalizować ryzyko wypadku przy pracy
 • Wartości progów działania oraz NDN
 • Występowanie alternatywnych środków pracy, ograniczających emisję hałasu

3. Pracodawca musi dokonać oceny ryzyka zawodowego za każdym razem, gdy taką konieczność wykażą profilaktyczne badania lekarskie lub nastąpią zmiany w warunkach wykonywania pracy.

Wyeliminować źródło związanego z ryzykiem zawodowym hałasu lub ograniczyć go do możliwie najniższego poziomu. Powinien przy tym wykorzystać postęp naukowo-techniczny oraz dostępne rozwiązania techniczne. Jeśli w miejscu pracy zostaną przekroczone dopuszczalne wartości NDN, pracodawca jest zobowiązany do przygotowania oraz wprowadzenia w życie programu działań organizacyjno-technicznych, mających na celu obniżenie zagrożenia poprzez:

 • Informowanie i szkolenie kadry w zakresie działania i poprawnej obsługi środków pracy
 • Konserwowanie urządzeń, środków pracy, obiektów budowlanych oraz środków tłumiących hałas i innych elementów ochrony zbiorowej
 • Ograniczenie liczby pracowników narażonych na hałas lub ich czasu przebywania w warunkach szkodliwych poprzez m.in. przerwy, skrócony czas pracy czy rotację na stanowisku
 • Ograniczenie możliwymi środkami narażenia na hałas
 • Projektowanie i rozmieszczenie stanowisk w taki sposób, aby jak najlepiej chronić je przed hałasem
 • Unikanie wykorzystania lub zastąpienie innymi, stwarzającymi mniejsze zagrożenie, procesów oraz metod, które są źródłem hałasu
 • Wybieranie środków pracy, które emitują możliwie najniższy poziom hałasu

4. Udostępnić pracownikom środki indywidualnej ochrony słuchu (po przekroczeniu dopuszczalnych progów działania), a także kontrolować ich stosowanie (w przypadku osiągnięcia lub przekroczenia wartości NDN) w sytuacjach, w których uniknięcie/wyeliminowanie środkami organizacyjno-technicznymi stwarzającego ryzyko zawodowe hałasu jest niemożliwe.

5. W uzasadnionych przypadkach, związanych z narażaniem na hałas, oznaczyć odpowiednimi znakami bezpieczeństwa oraz jeśli to możliwe, wydzielić strefy ograniczonego dostępu do miejsc pracy, w których natężenie czynnika ryzyka przekracza dopuszczalne wartości NDN.

6. W przypadku, gdy stwierdzi, że narażenie na hałas któregokolwiek z pracowników przekracza wartości NDN:

 • Dopasować środki ochronne i podjąć działania, które zapobiegną ponownemu wystąpieniu hałasu przekraczającego dopuszczalne wartości
 • Podjąć natychmiastowe działania, mające na celu ograniczenie narażenia pracownika na czynniki szkodliwe
 • Znaleźć przyczynę nadmiernego hałasu

7. Zapewnić pracownikom narażonym na negatywne oddziaływanie hałasu informacje oraz szkolenia z zakresu oceny ryzyka zawodowego, ze szczególnym położeniem nacisku na:

 • Wyniki pomiarów i badań hałasu
 • Właściwe wykorzystywanie indywidualnych środków ochrony przed hałasem
 • Wartość progów działania dla hałasu i NDN
 • Typ zagrożeń i ich skutki
 • Środki konieczne do wyeliminowania lub ograniczania ryzyka zawodowego, a także okoliczności, w jakich należy je podjąć
 • Przyczyny, objawy, sposoby wykrywania i środki profilaktyki w zakresie chorób powodowanych przez hałas
 • Profilaktykę zdrowotną i badania lekarskie
 • Poziom ryzyka zawodowego
 • Ocenę natężenia występującego hałasu i jego wpływu na zdrowie i oddziaływanie na organizm
 • Bezpieczne sposoby pracy, ograniczające hałas do minimum

Na pracodawcy spoczywa także obowiązek skierowania zatrudnionych osób i pokrycia kosztów wstępnych, okresowych i kontrolnych badań lekarskich, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie Pracy (Dz. U. 1996, nr 69, poz. 332 z późniejszymi zmianami).